การเคหะฯจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนหลังเดือดร้อนจากพริกโควิด

การเคหะแห่งชาติ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพให้แก่ช่างชุมชน โดยมี นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสุขทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างงานและการพัฒนาอาชีพให้กับชาวชุมชน ซึ่งจะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว จึงประสานความร่วมมือไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างผนังและฝ้าเพดาน รวมถึงสาขาอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ จนสามารถพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง และนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพภายในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยยกระดับฝีมือแรงงานในชุมชนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงจากการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในชุมชน และเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

การเคหะแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพให้แก่ช่างชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยจะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่ช่างชุมชน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะสนับสนุนด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงการออกวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้ ส่วนการเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกันต่อไป