เลือกตั้ง14 พ.ค. 2566 กกต.เคาะแล้ว!!

ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๕ ฉบับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้ 1.เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้ วันที่ 3-7 เมษายน...

“ยุบสภา”!! ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

พระราชกฤษฎีกายุบสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นาความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่ 4 อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอานาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175...

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจเลือกตั้ง 66 “อุ๊งอิ๊ง เพื่อไทย” นำโด่ง “พิธา ก้าวไกล” ที่ 2 พรรคลุงๆ ทิ้งห่าง

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1" 'อุ๊งอิ๊ง เพื่อไทย' คะแนนนำที่ 1 คนอยากให้เป็นนายก ตามด้วย 'พิธา ก้าวไกล' ตามมาที่ 2 ส่วน 'ประยุทธ์ รวมไทยสร้างชาติ' ทิ้งห่างไม่เห็นเงา ด้านพรรคอื่นๆ คะแนนรั้งท้าย ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-8...

“ชูวิทย์” บุกกกต.ยื่นคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทย เข้าข่ายขัด มาตรา 72 พรบ.ประกอบรธน.

"ชูวิทย์" บุกกกต.ร้องยุบพรรคภูมิใจไทย เหตุผิดมาตรา 72 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ กรณี "ศักดิ์สยาม" ชิโอนหุ้นใน หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น 190 ล้านบาท  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ อดีตนักการเมือง และ สื่อมวลชน ยื่นคำร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบการรับบริจาคเงินของพรรคภูมิใจไทยเข้าข่ายขัด มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ และให้กกต.พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่า ตามมาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โอนหุ้นใน...

บุกรวบบ่อนไก่ชนเมืองคอนเปิดเล่นกันวันพระ นักการเมืองโร่เคลียร์โชว์เก๋าห้ามสื่อลงข่าว

ใหญ่คับเมืองคอน ! จับบ่อนไก่ชน เปิดเล่นวันพระ พัวพันนักการเมืองท้องถิ่น ใหญ่จริงไรจริงห้ามสื่อลงข่าว  ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การอำนวยการของ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าจับกุมการเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณสวนปาล์ม ข้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ได้แสดงตัวเข้าจับกุมผู้กระทำผิดเล่นพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 20 ราย ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการพนันชนไก่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันในระหว่างการยื่นประกันตัวนั้น ปรากฏว่าได้มีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อ.ร่อนพิบูลย์ ได้แสดงตัวขอประกันตัวผู้กระทำผิด โดยทำการข่มขู่เจ้าพนักงานตำรวจผู้รับผิดชอบคดี ขอให้เร่งจัดการตามขั้นตอนตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้แหล่งข่าวยังได้รายงานว่า นักการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดได้วิ่งเต้นขอเคลียร์ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เพื่อขอให้ละเว้นการจับกุมการพนันชนไก่ที่เกิดขึ้น โดยห้ามมิให้เผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะ และขอความร่วมมือสื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ให้เผยแพร่ข่าวการจับกุมดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจับกุมในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช...

นายกฯ สั่งถอนเรื่องออกจากครม.”อนุทิน”ย้ำ! รถไฟฟ้าสายสีส้ม ยังไงก็ต้องสร้าง!

เผยนายกฯ สั่งถอนวาระรถไฟฟ้าสายสีส้มออกจากที่ประชุมครม.ด้าน "อนุทิน" ยัน ยังไงก็ต้องสร้าง การถอนวาระไม่เกี่ยวกับ กรณี "ชูวิทย์"ออกมาแฉ ทุจริตแต่ครม.กังวล เรื่องข้อกฎหมาย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการพิจารณาวาระรถไฟฟ้าสายสีส้ม ว่า "ในที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะถอนวาระนี้ออกไป โดยให้เหตุผลว่า ยังมีโอกาสที่จะพิจารณาและอนุมัติ เรื่องนี้ได้ พร้อมทั้งยังมีรัฐมนตรีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น จึงให้บันทึกในที่ประชุมว่า ไม่เห็นชอบที่จะนำเข้ามาพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับฟังทุกคน จึงต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคม ถอนเรื่องนี้ออกไป ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึง การพิจารณาโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ว่า นายอธิรัฐ...

ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา “จักรทิพย์” กับพวกรวม 46 ราย คดีทุจริตจัดซื้อรถตรวจการณ์

เลขาฯ ป.ป.ช.ยืนยัน! แจ้งข้อกล่าวหา “พล.ต.อ.จักรทิพย์” กับพวกรวม 46 ราย คดีทุจริตจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ 260 คัน วงเงินกว่า 900 ล้านบาท ปีงบ 61-62 หลัง “บิ๊กโจ๊ก” ร้องสอบ วันที่ 14 มี.ค. 2566 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงกระแสข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กับพวกรวม...

เทียบชอตต่อชอตวิธีรับมือ “ผู้เห็นต่าง” จากสองพรรค…ดุดันไม่เกรงใจใคร vs ทรงอย่างสวย

ช่วงหาเสียงเลือกตั้งทีไร เป็นธรรมดาที่จะต้องมีบรรดาแฟนคลับพ่อยกแม่ยกของแต่ละพรรคมาเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจผู้สมัครที่ตัวเองชื่นชอบ ขณะเดียวกันก็อาจมีฝ่ายที่ไม่ชอบ ไม่ว่าจะถูกจัดตั้งมาถือป้ายหรือมาด้วยตัวเองจริงๆ เพื่อแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ อยู่ที่ว่าพรรคใดจะมีวิธีการรับมือแบบไหน จะรับมือแบบ "ผู้เจริญแล้ว" สไตล์สุภาพชนที่เคารพสิทธิทุกคนถ้วนหน้า หรือรับมือแบบเน้นความรุนแรงตามความเคยชิน ชนิด "ดุดันไม่เกรงใจใคร" ก็มีตัวอย่างให้เห็น อยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะใช้ดุลยพินิจหรือวิจารณญาณเลือกเอาคนที่รักพรรคที่ใช่ด้วยสติปัญญานั่นเอง เทียบตัวอย่างวิธีรับมือของสองฝั่งการเมืองคู่แข่งสำคัญ อย่าง พรรคก้าวไกล ที่ไปตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2566 ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ขณะที่กำลังเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม พรรคก้าวไกล ทั้ง 33 เขต ปรากฏว่ามีบุคคล 4 คน เป็นชาย 1 คน สวมหมวกแก็ปและผ้าคลุมลายทหารปกปิดใบหน้า...

“สุดารัตน์”โดนป้ายสีโพสต์โซเชียลหลังร่วมงานเทศกาลโฮลีเฟสติวัล

สาดสีป้ายสีของจริง!! คุณหญิงหน่อยร่วมงาน “เทศกาลสาดสีโฮลีเฟสติวัล“1 (Holi Festival Bangkok) ที่บางกอกเวิลด์ บริเวณสยามอะเมซิ่งพาร์ค กทม. เล็งดันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ในเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan หลังเข้าร่วมงาน เทศกาลสาดสีโฮลีเฟสติวัล ครั้งที่ 1 (Holi Festival Bangkok) ที่บางกอกเวิลด์ บริเวณสยามอะเมซิ่งพาร์ค เขตคันนายาว กทม. ซึ่งเป็นเทศกาลที่มาจากอินเดีย และเป็นสีสันในช่วงก่อนทำศึกเลือกตั้ง โดยระบุเนื้อหาว่า “เทศกาลสาดสีโฮลีเฟสติวัล“เปิดพื้นที่เชิงวัฒนธรรม ปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทย...

ผลนิด้าโพลอุดรฯ เลือก‘อุ๊งอิ๊ง’เป็นนายกฯ!พิธาก้าวไกลมาเป็นอันดับสอง

ผลโพลอุดรฯระบุ คนในจังหวัดหนุนพรรคเพื่อไทย กวาดเรียบสส.พื้นที่ –บัญชีรายชื่อ พร้อมดัน “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” สู่เก้าอี้นายกฯ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนอุดรธานีเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอุดรธานี  กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,020 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดอุดรธานีเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก...