Learn Education..ผนึกกำลังองค์กรการศึกษาเรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19

โครงการร้อยพลังการศึกษานำทัพสนับสนุนโปรเจคลดผลกระทบ เพิ่มผมสัมฤทธิ์
โดย Learn Education และ WinnerEnglish
ให้กับ ร.ร. สังกัดอบจ. เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19

โครงการร้อยพลังการศึกษา นำทัพสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโรงเรียนทั่วประเทศ ริเริ่มโดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น พร้อมจับมือภาคี WinnerEnglish และ รร. อบจ. เชียงราย จับมือสู้ภัยโควิด ลดผลกระทบ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ ครูมีตัวช่วยเสริมในการสอน เพราะการเรียนรู้ต้องไม่ถูกกำจัดหรือหยุดพัฒนาไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเตรียมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนทั่วประเทศในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ โดยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเรียนออนไลน์ฟรีในช่วงปิดเทอมและภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Learn Anywhere นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิเพื่อคนไทย เผยว่า “เนื่องจากรูปแบบทางการศึกษาในปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์ Covid-19 ที่นักเรียนได้รับผลกระทบทั่วประเทศ จึงได้จับมือกับภาคีเพื่อสนับสนุนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ตามเป้าประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำในภาคการศึกษาผ่านการเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งทุนมนุษย์ เงิน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เผยว่า “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะภาคเอกชนที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาของประเทศผ่านนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี แต่เนื่องจากผลกระทบในช่วงโควิด19 โรงเรียนต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับการเข้าถึงการเรียนการสอนต่อวิชาที่ยากต่อความเข้าใจเป็นอีกหนึ่งหนทางแก้ไขปัญหาที่จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิกฤตนี้ได้ และจากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรม Solution วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ สามารถเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงปิดเทอมนี้และภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นอีกหนึ่งหนทางแก้ไขปัญหาที่จะช่วยกระจายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วงวิกฤตโควิดให้ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น”

คุณปรัชพันธ์ วรภัทร์ชัยนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด เผยว่า “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ เจตนารมณ์ และวิสัยทัศน์ของผู้ร่วมโครงการที่จับมือกันต่อสู้วิกฤต Covid-19 เพื่อลดผลกระทบและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาทัพยากรอันทรงคุณค่าสำหรับอนาคตของชาติด้วยการนำ Solution วิชาภาษาอังกฤษ จาก บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนา Winner English เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำไปใช้ทั่วประเทศ

ด้านผู้นำนวัตกรรมผู้แทนโรงเรียนอย่าง ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย เสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนทำให้หลักสูตรในทุกโรงเรียนถูกต้องตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน โดยที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมต่างๆ จากหลายที่มาใช้ที่โรงเรียน ทั้งของเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น WinnerEnglish จึงทำให้คิดริเริ่มพัฒนานวัตกรรมของตนเองในวิชาอื่นๆ เพิ่ม เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียน ประกอบกับการที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย ถือเป็นโรงเรียนแรกๆที่เป็นผู้นำด้านการเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงอยากจะแนะนำหรือบอกต่อยังกลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศถึงโครงการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ทั้งนี้

นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มองว่า “การเรียนรูปแบบดิจิตัลสำหรับนักเรียนในพื้นที่ชนบท อาจเป็นโอกาสที่ดีของเด็กนักเรียนต่างจังหวัด ที่จะได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ เพราะถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะช่วยนักเรียนให้เกิดการพัฒนาความรู้ ขณะเดียวกัน เพื่อให้การศึกษารูปแบบใหม่นี้ ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ซึ่งเราต้องพัฒนาคุณครูผู้สอน ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้คุณครูรู้แนวทาง และเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลเด็กนักเรียน ให้อยู่ในแนวทางการเรียนรูปแบบใหม่นี้ ต่อไป”

ทั้งนี้ ภาคีทุกภาคส่วนของโครงการ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับการศึกษาของประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ด้วยแพลตฟอร์ม Online และเนื้อหาต่างๆที่ภาคีของโครงการได้ร่วมกันพัฒนา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน