การบินไทยเตรียมทะยานอีกละรอก พร้อมหางเสือใหม่ “วิษณุ เครืองาม”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 ให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม บริษัท การบินไทย รับไปดำเนินการ แม้การบินไทยจะพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจการบินไทยโดยเด็ดขาด แม้กระบวนการฟื้นฟูจะเป็นไปตามขั้นตอน และอยู่ในอำนาจผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็ตาม โดยที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ยังมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการดำเนินกิจการบริษัทยังสามารดำเนินได้ เกี่ยวพันธ์กับกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ ต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน และรัฐต้องคุ้มครองสิทธิประชาชน พร้อมทั้งประโยชน์สาธารณะ ครม.จึงมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบของระบบภาครัฐ

ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกฯ โดยความเห็นชอบของ ครม.จึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง , นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา , น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ รวมจำนวน 9 คน

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู / ให้คำแนะนำกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล กลั่นกรองตรวจสอบ อำนวยความสะดวกประสานงานเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟู และปฏิบัติติหน้าที่อื่นตามที่ ครม.และรัฐบาล มอบหมาย รวมถึงการรายงานการปฏิบัติ และเสนอความคิดต่อ ครม.เป็นระยะ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563