พช. หนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตหน้ากากอนามัยสู้ COVID-19 กว่า 1.7 ล้านชิ้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและแพร่ระบาดไปทั่วโลก การแพร่เชื้อเป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยเริ่มต้นจากประเทศจีน และในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การแพร่เชื้อมาจากการสัมผัสจากผู้ป่วย ฝอยละอองจากการไอจาม ทำให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมามากมาย เพื่อสกัดการแพร่เชื้อ เช่น งดการชุมนุมของคนหมู่มาก ปิดสถานศึกษา แหล่งบันเทิงและอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยไปทั่วประเทศ จึงได้รวมพลังภาคีเครือข่ายทั่วประเทศประกอบด้วย ผู้นำสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)/อาสาพัฒนาชุมชน (อช.), ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปราชญ์ชุมชน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการ กข.คจ. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองกว่า 1.7 ล้านชิ้นส่วนที่เหลือนำจำหน่ายหรือบริจาค มุ่งเน้นการจำหน่ายในราคาถูก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติในครั้งนี้