ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดแถลงข่าว ปอดบวมจากอู่ฮั่น: ประเทศไทยจุดไหน “ใช่พอดี”

ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (คนกลาง) ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแถลงข่าว เรื่อง “ไวรัสปอดบวมร้ายแรงจากอู่ฮั่น” โดยมี ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ผศ.นพ.โอภาส  พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกูล เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย  และพญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมแนะวิธีการป้องกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ณห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี๕๐ปี ซอยศูนย์วิจัยเมื่อเร็ว ๆ  นี้