บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลดำเนินงานปี 62 กำไรสุทธิ 356.7 ล้าน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 28,609.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 356.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,609.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 356.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 350.8 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ระหว่างปี จำนวน 1,990.8 ล้านบาท และเงินปันผลรับที่ได้รับจากการลงทุน รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจสายการบินมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.8 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 68.1 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนผู้โดยสารที่ขนส่งทั้งสิ้น 5.86 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”