เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเข้าสู่ฤดูฝน

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)ระบุกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในเดือน ก.ย. – ต.ค. นี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงควรมีระบบระบายน้ำที่ดีว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อประสานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการพัฒนาระบบระบายน้ำในทุกพื้นที่ การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง ลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเพิ่มเติมเข้าไปตามสถานีสูบน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนั้นยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขหากเกิดกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟฟ้าดับ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง