กำหนดมาตรการสำหรับผู้บริจาค และผู้รับริจาคสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์โควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ประสงค์จะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่และจัดระเบียบการรอรับสิ่งของอย่างเหมาะสมตามมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรุงเทพมหานครได้จัดทำคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดตั้งโรงทานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้จัดตั้งโรงทาน ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ใช้บริการโรงทาน และขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จัดตั้งโรงทานและผู้ใช้บริการรับทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและถือปฏิบัติ ดังนี้

1) ผู้จัดตั้งโรงทาน ต้องควบคุม ดูแลโรงทานให้เป็นไปตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย จัดระเบียบการแจกอาหาร กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และงดจัดพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร 2) ผู้สัมผัสอาหาร แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไอจามใส่อาหาร ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร หรือสวมถุงมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงาน 3) ผู้ใช้บริการโรงทาน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้แจกอาหาร และคนอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังรับแจกอาหาร ก่อนรับประทานอาหารต้องสังเกตอาหารที่ได้รับว่ากล่อง/ภาชนะบรรจุอาหารอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก และอาหารไม่มีกลิ่น รส บูดหรือเสีย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งโรงทานให้ประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ในวันและเวลาราชการ ก่อนที่จะจัดตั้งโรงทาน หรือจุดแจกอาหาร/สิ่งของ เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น