ม.มหิดล แถลงพบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19 ยืนยันดูแลใกล้ชิด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกคำแถลงการณ์ พบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19 ยืนยันดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยันอีกครั้ง

คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 25 ก.พ. กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาระบุว่า

คำแถลงของอธิการบมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาตต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรัวิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

สำหรับ บุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าว ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวทางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอริการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล