พลังมวลชนรวมน้ำใจ ปรับปรุงฝายในพื้นที่ ศอ.บต. หนุนให้เกิดความสามัคคี สร้างสรรค์กิจกรรมดีในชุมชน

วันที่ 10 มีนาคม 2563  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตาม และร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และศอ.บต. เพื่อพัฒนาฝายระบายน้ำ โดยมี นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต.  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมหมาย รักเอียด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ นาย มะตอเฮ ซาเฮาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นาย มะตอเฮ ซาเฮาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านละโอ ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากฝายในพื้นที่ ในช่วงหน้าน้ำหลาก ฝายจะชะลอ จะกักเก็บน้ำไม่ให้ปริมาณน้ำไปท่วมในพื้นที่ชุมชน แต่ในขณะเดียวกันปริมาณของน้ำจะซึมไปช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นที่มีความชุ่มชื้นตลอดเวลา ในช่วงหน้าแล้ง ฝายจะช่วยระบายน้ำออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง

พ.ต.ท.สมหมาย รักเอียด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากในช่วงนี้ มีใบไม้ร่วงทับถมเป็นจำนวนมาก รวมถึงทรายจากตลิ่งไหลลงมารวมกัน ทำให้ท่อส่งน้ำอุดตัน การระบายของน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้พื้นที่ รวมถึงโรงเรียน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ส่งผลต่อการทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนด้วย

ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชนขึ้น เพื่อให้คนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการระบายน้ำของฝาย โดยการขุด ลอก เศษใบไม้ กิ่งไม้ รวมถึงทรายที่ไหลรวมเข้ามา เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น และเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค เพียงพอต่อการเกษตรของชุมชนและโรงเรียน

นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. กล่าวถึงการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน โดยศอ.บต.ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชน การดึงประชาชนในชุมชน มาบูรณาการร่วมกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนา เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในเกิดขึ้นในชุมชน และก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ต่อไป