กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญ “ร่วมบุญ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมา ได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีจำนวนเงินที่มอบทุนอุปการะให้เด็กไปแล้วกว่า 100,000 คน เป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาจากยอดของกิจกรรมทอดผ้าป่าของปีที่แล้ว (พ.ศ.2562) จำนวน 18,386,757 บาท ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไปจำนวน 2,000 ทุน จำนวนเงิน 2,400,000 บาท และสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,000,000 บาท

ซึ่งการจัดหารายได้สมทบกองทุน จะกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสำหรับในปีนี้ ก็ได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่า ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว “ร่วมบุญ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือส่งเงินสมทบกองทุนฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

– ในส่วนกลางติดต่อโดยตรงที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 6149

– ในส่วนภูมิภาค ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั่วประเทศ

– ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 (กรุณาแจ้งการโอนเงินของท่าน โดยแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ของท่าน เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน หมายเลขโทรสาร 0 213 8912)

– เว็บไซต์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท www.cdf.cdd.go.th

– อีเมล develop.cdf@gmail.com

– ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน โทร 0899216394