โค้งสุดท้าย !! ชวนประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” บอกเล่าเรื่องราวของดีชุมชนทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 600,000 บาท ส่งผลงานถึง 25 ก.ค. 63 นี้ !!

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอความยาว 1-3 นาที เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน, ความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผู้ชนะในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล และ รางวัล Popular Vote คือ กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล รวม 42 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งคลิปวีดีโอความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบ โดยต้องระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศ โดยอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งไปที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com ได้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 097 224 9933 หรือเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน https://www.cdd.go.th