จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตจำนวน อาสาสมัครสาธารณ สุขในกรุงเทพฯ ไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขว่า สำนักอนามัย มีแนวทางขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย เปิดรับสมัครประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ที่ปฏิบัติงานในเดือน ก.ค. 63 มีจำนวน 10,737 คน แบ่งเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ขึ้นทะเบียน 8,976 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 1,761 คน อย่างไรก็ตามสำนักอนามัยมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ซึ่งเป็นการอบรมประชาชน เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2,000 คน โดยขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขสำนักอนามัย นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ยังจัดให้มีหลักสูตรอบรมความรู้ต่อเนื่องให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีแผนการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัย ควบคุมและป้องกันโรคระบาด ให้กับประชากรต่างด้าวที่ทำงานและพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนมีแผนถวายการอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ให้ครอบคลุมครบทุกวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย