พช.ร่วม การบินกรุงเทพ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 17 สำนักงานใหญ่บางกอกแอร์เวย์ส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ชุมชน กับ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ ผู้แทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวนวรัตน์ วรรณตรง ผู้อำนวยการส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือจัดหาช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย เป็นหมู่บ้าน / ชุมชนโดยรอบสนามบินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นการลงนามความร่วมมือฉบับที่ 2 เป็นการต่อยอดการลงนามความร่วมมือต่อจากฉบับแรกที่ได้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำให้ได้เกิดการลงนามในวันนี้ และเชื่อมั่นว่า MOU จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะผู้แทน ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจว่า ยินดีที่จะร่วมมือกับกรมฯ ทุกด้าน เพราะคำว่า ทุกด้าน มันเป็นหัวใจของการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับพี่น้องในชนบทตามจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่ ประการแรก คือ สิ่งที่ชาวบ้านทำขึ้นมา ต้องจับต้องได้ ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าช่วงที่ยังไม่ได้ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเรื่องการตลาดจะส่งเสริมให้เกิดมรรคผลกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ให้ดู เป็นตัวอย่างบางส่วน ว่าทำอย่างไร เราจะสามารถนำสินค้าเหล่านี้เข้าไปอยู่ในช็อปที่สนามบิน อยู่บนเครื่องบิน เพื่อทำให้เขาได้มีโอกาส พบกับลูกค้าใหม่ๆ นอกเหนือจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ทำการตลาดในการจัดงานและจำหน่ายสินค้า OTOP ประการต่อมา หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โดยหลังจากลงนามแล้ว ทำอย่างไรถึงจะมีคนไปท่องเที่ยว ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็มีนิตยสารฟ้าไทย และอื่น ๆ ที่เราอาจจะสามารถเผยแพร่ เชื่อมโยง ไปสู่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ทางราชการได้ทุ่มเทงบประมาณลงไป มีโอกาสได้รับนักท่องเที่ยวรายใหม่ ๆ ที่อยู่ต่างถิ่น ทำให้ความนิยมเพิ่มขึ้นมา ซึ่งพื้นที่ที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีสนามบินเป็นจุดเริ่มที่ที่จะก่อให้เกิดการขยายไปยังพื้นที่อื่น เพราะว่าทุกที่ก็มีชุมชน มีหมู่บ้าน ที่สามารถเปิดให้คนทั่วโลกได้ไปศึกษาเรียนรู้ และไปสัมผัสกับความดีงามของแต่ละพื้นที่ได้ เช่น ที่จังหวัดตราดจะมีดงตะบูนและป่าแสมใหญ่มาก เป็นภาพมหัศจรรย์ และมีหมู่บ้านอนุรักษ์ มีหมู่บ้านทำกะปิ ทำปลาเค็ม ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือ จังหวัดสุโขทัย ก็มีเรื่องงานฝีมือ เครื่องทอง หรือเครื่องเงินที่โด่งดังมาก แต่ในเรื่องของคนที่ไปท่องเที่ยวก็อาจจะขาดข้อมูล จึงเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่วันนี้ผมและผู้บริหารกรมฯ ได้มารบกวน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ด้านนางนวรัตน์ วรรณตรง ผู้อำนวยการส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แทนบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพัฒนาครัวเรือนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ได้ทำ CSR เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นในการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดความร่วมมือและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและจัดหาช่องทางการตลาดนำสู่การซื้อขาย และการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป ดังนั้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 2 องค์กร จะมีการประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งบริษัท ฯ มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริงในทุกด้าน ทุกมิติ ต่อไป