กระทรวงอุตฯ ฟื้นฟูประเทศด้วยการอัพเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย ในจ.ชลบุรี รับฟังปัญหา เร่งมาตรฐานฟื้นฟู

16 มิถุนายน 2563กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี รับทราบปัญหาของเกษตรกร และเร่งมาตรการฟื้นฟูสร้างเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 90 วัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถพึ่งพาต้นเองได้ พร้อมเตรียมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อส่งเสริมศักยภาพรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร ซึ่งมีความสำคัญต่อโครงสร้างสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางเพื่อเร่งพื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาภาคการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และสนับ สนุนองค์ความรู้เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูสู่ เกษตรอุตสาหกรรม ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจุดแรกของการดำเนินการ คือ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สำหรับการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นสื่อสารใน 3 ภารกิจหลัก คือ การรับทราบสภาพปัญหาจริงของเกษตร กรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อการวางแผนฟื้นฟูให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การมอบแนวทางเพื่อการพัฒนาเกษตรวิถีดั้งเดิมไปสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เตรียมพร้อมเพื่อการรอง รับดีมานด์ทั้งในและต่างประเทศ นายสุริยะ กล่าว

โดยมาตรการฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรมให้ดีพร้อมใน 90 วัน กสอ. มีแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภาพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สู่ระบบสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เพื่อการ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อม นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th