พช. จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยมากว่า 60 ปี และได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น

โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ได้ขยายความร่วมมือไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัด และหน่วยงานภาคีต่างๆ ยอดจำหน่ายสินค้าผ้าและเครื่องแต่งกายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของยอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา

หากคนไทยร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยเพียง 35 ล้านคน ซื้อเพิ่มคนละ 10 เมตร ก็จะมีความต้องการใช้ผ้าไทยถึง 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 105,000 ล้านบาท !!

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP หนึ่งในแนวทางสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายทั่วประเทศลงทะเบียนรวม 34,718 ผลิตภัณฑ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานภูมิปัญญา ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วยการร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป