แม็คโคร วอนรักษาระยะห่าง ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยันมีพอ ไม่ต้องกักตุน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจงและขอความร่วมมือจากลูกค้า เรื่องการรักษาระยะห่าง ขณะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยันสินค้ามีเพียงพอ ไม่ต้องกักตุน

หนังสือชี้แจงฉบับนี้ระบุว่า เนื่องจากตามประกาศของรัฐบาลที่กาหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกที่อนุญาตให้มีการเริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบางจังหวัด จึงทำให้มีลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหาร รวมทั้งผู้บริโภคทั่วไป ที่มีความต้องการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาใช้บริการที่สาขาของแม็คโครเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเรื่องการจัดระเบียบในการจำหน่าย พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า แต่เนื่องจากมีปริมาณลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงอาจเกิดความไม่เป็นระเบียบในช่วงแรกของการเปิดขายสินค้า ในบางสาขา ดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ในวันนี้

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ต้องกังวลหรือซื้อสินค้าสำรองไว้มากเกินความจำเป็นแต่อย่างใด ทั้งนี้แม็คโครขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ในการรักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร เมื่ออยู่ภายในบริเวณสาขา รวมทั้งบริเวณจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

โดยเรายืนยันที่จะยังคงมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เข้มงวด เพื่อดูแลลูกค้า และพนักงานอย่างเต็มที่เช่นเดิม โดยกาหนดให้ทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณของสาขา จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสังคมโดยรวม