กรมพัฒน์ฯเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่องานรับใช้ประชาชน

Must Read

กรมพัฒน์ฯ สร้างทีมงาน เน้นการสื่อสาร ตอบสนองภาคธุรกิจและประชาชน ติดอาวุธทักษะโค้ชลูกทีมของหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จพร้อมทำงานด้วยความสุจริต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นสร้างคนทำงานให้ทั้งองค์กรเป็นทีมเดียวกัน เชิญผู้เชี่ยวชาญโค้ชชิ่งผู้บริหารและหัวหน้างาน พร้อมส่งต่อนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ ฝึกทักษะและใช้เครื่องมือ Coaching Card สอนงานให้เป็น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถค้นหาตัวตน มองให้เห็นและดึงศักยภาพลูกทีมออกมาสร้างสรรค์งานเพื่อภาคธุรกิจและประชาชน นำไปสู่การสานวิสัยทัศน์กรมฯ ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน 5 ด้าน และสร้างองค์กรโปร่งใส ตัดวงจรการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจหลายด้านที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ‘ก้าวสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ ความท้าทายนี้จะสำเร็จขึ้นได้ต้องอาศัยผู้นำในองค์กรทุกระดับที่เข้มแข็ง มีทักษะการบริหารงานการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติงานได้

อธิบดี กล่าวอีกว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของคนทำงานอย่างมากเพราะพวกเขาจะเป็นผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ใช้บริการที่เป็นภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ กรมฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารจากระดับผู้บริหารไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การสอนงาน หรือ Coaching จะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย”

“กรมฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ‘Coaching for Leaders : ติดอาวุธหัวหน้างาน สู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ’ วันเสาร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเข้ารับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพด้านการโค้ชชิ่งที่จะใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ผ่านการ์ด (Coaching Card) ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบความคิด เมื่อจบการอบรมแล้วจะสามารถสอนงานลูกน้องในทีมให้มีการวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ การสื่อสารระหว่างทีมงานมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคเชิงลึกทางจิตวิทยาในการตั้งคำถามเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบ พร้อมให้คำปรึกษาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง เข้าใจ แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน รวมถึงการเปิดรับความคิดเห็น (Feedback) จากผู้ปฏิบัติงาน สำหรับนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน (Team Work) เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีแต่ความรัก ความสุขในการทำงาน ความสามัคคีพร้อมที่จะทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง”

“นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยึดมั่นการทำงานที่โปร่งใส ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้พร้อมเพรียงกัน ‘ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน’ 5 ด้าน โดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ยึดความถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ตั้ง สร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม การพัฒนางานบริการที่รวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ สำหรับช่วงสิ้นปีที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงเวลาของเทศกาลแห่งความสุขที่ต่างส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรให้แก่กัน กรมฯ ขอยึดมั่นในหลักการตามเจตนารมณ์ ‘No Gift Policy’ เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนด้วยใจ สร้างองค์กรที่โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง