สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้าง และครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสะสมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน “โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด” เพื่อให้เยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์แพร่ระบาดด้วยระบบออนไลน์ เช่น การตั้งกลุ่มในโซเซียลมีเดียของสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มเยาวชน เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 2,019 คน และเด็กและเยาวชนยังได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หลักสูตร “เยาวชน กู้ภัย COVID – 19” (ใช้เวลาเรียนภายใน 1 ชั่วโมง) ทางยูทูปและเว็ปไซต์ www.Starfishlabz.com                  

หลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองในชุมชน และเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 บทเรียน ดังนี้

  1. รู้จัก COVID-19 (โควิด-19) อย่างถูกต้องเข้าใจลักษณะของโรค การแพร่ การติดต่อ
  2. มีวินัย ห่างไกล COVID-19 (โควิด-19) รู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส และการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ การกินอาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ การแยกภาชนะ และเว้นระยะห่างทางสังคม
  3. กักตัวผู้สูงอายุ ได้แต่มองตา สัมผัสด้วยใจ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม ปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสสำหรับผู้สูงอายุ
  4. วัยรุ่น ช่วยได้ เพื่อเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีดูแลผู้สูงอายุในช่วงกักตัวและให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ เช่น การจัดทำหน้ากากผ้า หน้ากากเฟสชิว (Face shield) เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และการจัดทำสื่อคลิปวีดิโอให้ความรู้ เผยแพร่การป้องกันและวิธีปฏิบัติตัวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเสียงตามสาย สื่อออนไลน์ สื่อพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้สูงอายุ เยาวชนมีการเรียนรู้ เข้าใจการป้องกันดูแลตนเองและคนในครอบครัว ทำให้เยาวชน ไม่เครียดและกลัวการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด –19