ศอ.บต.เร่งหารือขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID –19

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.จะดำเนินการให้ดีที่สุดในกรอบบทบาทและหน้าที่ของ ศอ.บต. โดยได้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและเมืองปีนัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ของประเทศมาเลเซีย เพื่อรวบร่วมข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับแรงงานไทยในมาเลเซีย และเร่งประสานช่วยเหลือด้านอาหาร ถุงยังชีพ และขอความร่วมมือทุกส่วนที่ทราบข้อมูล    ในด้านต่างๆ สามารถประสานมายังศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID – 19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้เร่งหารือด้านการช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย แนวทางเกี่ยวกับการใช้กลไกช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประสานช่วยเหลือเยียวยา ด้านอาหาร  รวมถึงการสร้างชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้สภาสันติสุขตำบลร่วมกันหาแนวทางวางมาตรการการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันดูแลชุมชนโดยผ่านกลไกการทำงานของสภาสันติสุขตำบล ตลอดจนแนวทางการมอนิเตอร์ 169 แห่ง และส่วนงานประชาสัมพันธ์จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษามลายูเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงบัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง