พช. ถอดบทเรียนอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

Must Read

พช.เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั่วประเทศ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน วิทยากร ทีมถอดบทเรียนจังหวัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงบูรณาการภารกิจระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการนำนโยบายจากแผนในระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ตลอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area-Based) ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอำเภอซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในท้องที่ อำเภอจึงเปรียบเสมือนรัฐบาลในระดับพื้นที่ โดยมีนายอำเภอเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่และภาคีเครือข่าย 7 ภาคี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำอำเภอนำร่องระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า รูปแบบการดำเนินการโดยการคัดเลือกอำเภอนำร่องจาก 76 จังหวัด ๆ ละ 1 อำเภอ และคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 อำเภอ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ (CAST) กิจกรรมการจัด Workshop การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 ซึ่งในขณะนี้แต่ละอำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน และจะมีการดำเนินกิจกรรมการประเมินสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จจากทุกจังหวัด ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานในการขยายผลโครงการในปี 2566 ให้ครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

“การถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 ท่านที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีทีมวิทยากร ทีมพื้นที่จุดตัวอย่างการฝึกอบรม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยทีมถอดบทเรียนจากทุกหน่วยงานของทุกจังหวัด จะร่วมกันส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และขยายผลโครงการให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนทั้ง 878 อำเภอ ทั่วประเทศต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง