ฐานะทางการคลังรัฐบาลยังพอไปได้แต่มีความเสี่ยงเรื่องฐานะการคลังเพิ่มขึ้น สามารถกู้เงินในประเทศเพิ่มเติมได้การก่อหนี้สาธารณะเพื่อดูแลเศรษฐกิจและการจ้างงานมีความจำเป็น