มติ ครม. 9 มิ.ย. 2563 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย เดินหน้าขับเคลื่อนทุกจังหวัด สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอ โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

“อุดรธานีรณรงค์ทั้งจังหวัด สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 5 วัน”

จังหวัดอุดรธานี แหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพระดับโลก ผ้าทอพื้นถิ่นเลื่องชื่อ ตลาดผ้าโด่งดัง ขานรับมติคณะรัฐมนตรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผ้าของจังหวัด เสริมสร้างเศรษฐกิจของอุดรธานีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการตัดเย็บให้แข็งแกร่ง

การร่วมสวมใส่ผ้าไทย นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างมั่นคง