เตรียมมาตรการหลัก – มาตรการเสริม ป้องกันการแพร่ระบาดในศูนย์เด็กเล็ก กทม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ทั้งมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม โดยมาตรการหลัก ได้แก่ ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน เว้นที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย 1 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุร่วมด้วย ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานด้วย

สำหรับมาตรการเสริม ได้แก่ มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามอาการป่วยของเด็กและผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างทั่วถึง โดยผู้สูงอายุต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย และจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอายุกับญาติก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กและมาตรการป้องกันโรค อาจงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก จัดให้มีการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองหรือญาติก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือผู้สูงอายุเข้าสถานดูแล ผู้สูงอายุ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึกประวัติอาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว