พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย – เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีนายกรัฐมนตรีส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสังคมได้อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาการแปรรูปผ้าไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Bangkok Brand ของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ซึ่งมีประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นผ้าไทย จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการนำวัตถุดิบผ้าไทยมาพัฒนาเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม เช่น กระเป๋าถือ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตลอดจนได้ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Bangkok Brand ที่ผลิตจากผ้าไทย เช่น นำสินค้าดังกล่าวมาจัดจำหน่ายในตลาด Green market ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จัดแสดงมหกรรม Bangkok Brand จัดจำหน่ายสินค้าในตลาดชานกรุงและตลาดกลางกรุง นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคม ยังได้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ platform market Place ให้ผู้ค้ามีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป