รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนในครอบครัว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องว่า กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ พบสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 63 จำนวน 1,284 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 22.66 โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 5 – 14 ปี รองลงมา 15 – 34 ปี และ 0 – 4 ปี ตามลำดับขณะเดียวกันสำนักอนามัย กทม. ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไปสู่คนในครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการบูรณาการแบบผสมผสานในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกเขตทุกชุมชน นอกจากนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก รวมถึงลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากทั้งสองโรคมีอาการป่วยในช่วงต้นคล้ายคลึงกัน และหากพบผู้ป่วยอาการรุนแรงสามารถตรวจหาเชื้อในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้ทันที