“ท่าม่วง” เดินหน้าการน้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แจกเมล็ดพันธุ์ ให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวเต็มพื้นที่เพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี

นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแนวทาง “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ“โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ของเทศบาลตำบลวังศาลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวพง หมู่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โดยมี นายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังศาลา พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท สยามคราฟท์อุตสาตสาห  กรรม จำกัด(โรงงานวังศาลา) และบริษัทไทยเคทไทยเคเปเปอร์ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าม่วง และคณะกรรม การพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา เข้าร่วมในกิจกรรม

ในการนี้ นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคราฟท์อุตสากรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) และบริษัท ไทยเคเปเปอร์ จำกัด ให้แก่ผู้นำชุมชน 24 หมู่บ้านในตำบลวังศาลา ตำบลวังขนาย และตำบลท่าตะคร้อ เพื่อมอบต่อให้ตัวแทนครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีต้นแบบของตำบลวังศาลา ตำบลวังขนาย และตำบลท่าตะคร้อ จำนวนทั้งสิ้น 720 คน นำไปใช้พื้นที่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่บ้านอาศัยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวนี้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น