เว็บไซต์ต่างประเทศชม “โครงการ 90 วันปลูกผักสวนครัว” เป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดมีกระแสพูดคุยในสื่อสังคมในเฟซบุ๊คกลุ่ม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.” ที่รณรงค์ให้คนไทยทุกครัวเรือนหันมาปลูกผักตามโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ว่ามีสื่อต่างประเทศนำเรื่องราวการปลูกผักที่กำลังได้รับการตอบรับจากทั่วประเทศในขณะนี้ไปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีเว็บไซต์ ROOT THE FUTURE ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนต่างประเทศที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยังยืนในประเทศไทยผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชและการจัดการขยะ ได้มีการลงบทความเป็นเรื่องราวการปลูกผักสวนครัว โดยชาวอังกฤษที่ชื่อ Joanna Broomfield เป็นผู้เขียน มีเนื้อความว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ริเริ่มโครงการเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของตนเอง หรือที่เรียกว่า ‘โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของประเทศในสภาวะโรคระบาดและช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวเองเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ทั้งนี้ มีกลุ่มเฟซบุคซึ่งพึ่งตั้งขึ้นมีชื่อว่า ‘ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช’ ได้ส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนในการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำสวนพืชผัก ความรู้ในการทำสวน เรื่องราวการทำสวน และรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวพึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อ 5 อาทิตย์ที่ผ่านมา แต่กลุ่มดังกล่าวมีผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำสวนพืชผักสวนครัวกว่าหลายพันโพสต์และมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 20,000 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้กว่า 11,811,124 ครัวเรือนในการใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองให้เป็นที่สำเร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายจะทำให้ประหยัดพื้นที่สำหรับการปลูกพืชผักอย่างเป็นสาระสำคัญและจะทำให้มีพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติมากขึ้น

บทความยังได้กล่าวต่อไปว่า โครงการการขับเคลื่อนของรัฐบาลนี้นับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารจากพืชผักแทนอาหารจากสัตว์ นอกเหนือจากการที่โครงการนี้จะช่วยในด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยแล้ว โครง การนี้ยังคงช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ซื้ออาหารกว่าหลายล้านบาทต่อปีของประเทศ และยังช่วยให้กลุ่มเยาวชนในการปฏิรูปทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ราชการไทยยังเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่หลายท่านได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณสวนและระเบียงบ้านของตนเองอีกด้วย