“พช.” จับมือ “สภาสตรีแห่งชาติฯ” มอบถุงยังชีพ และจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ และองค์สมาชิก ในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ และมอบถุงยังชีพ ภายใต้ “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด มอบเงิน และมอบเมล็ดพันธุ์พืชในเขตอำเภอสามพราน ที่มีผลกระทบต่อวิกฤติจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ (สธวท.-นครปฐม) นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และนางทิพวรรณ หิรัญ กำนันตำบลท่าตลาด ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้านของ นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม อาชีพ รับจ้างทั่วไป สภาพบ้านทรุดโทรม มีลักษณะเป็นเพิงชั่วคราว ซึ่งอาศัยที่ดินคนอื่นอยู่ และหลังที่สอง เป็นของนางสาวละเอียด กุลโคก บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม อาชีพขายมะพร้าวเผา มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งบ้านหลังที่สองนี้ ได้มีการร่วมกิจกรรม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ในเขตชุมชนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วย

กรมการพัฒนาชุมชนเห็นว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงต่อประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกร แรงงานในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่อย ผู้มีรายได้น้อยที่หาเช้ากินค่ำมีรายได้เลี้ยงมื้อต่อมื้อ วันต่อวัน ประกอบกับผู้เดือดร้อนมีจำนวนมาก โครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ส่งมอบความห่วงใยซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID –19)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจ ให้กับพี่น้องทุกท่าน ขอให้พวกเรา ได้อดทนและใช้เวลา ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้หายจากประเทศไทย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดี ที่มีคนติดเชื้อลดลง ซึ่งแสดงว่าแนวนโยบายที่ทางรัฐบาลได้วางมาตรการ และขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องคนไทยทุกคนได้ผลดีเป็นอย่างมาก อันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ขอแสดงความยินดีที่ในวันนี้ พวกเราได้รับน้ำใจ จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาชิกของสภาสมาคมสตรีฯ ที่ได้มาช่วยกันในช่วงวิกฤตินี้ เป็นน้ำใจที่ดี และหวังว่าเราจะได้นำกำลังใจที่ดีไปบำรุง กำลังใจของคนในครัวเรือนให้มีความเข้มแข็ง และมีความหวังในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ดำเนินการ ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขอให้ทุกคนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักนำไปปลูกเพื่อบริโคภ ปลูกทุกอย่างที่สามารถกินได้ ไม่เกิน 1 เดือน เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็จะเป็นอาหารให้กับทุกครัวเรือน โครงการนี้ก็จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของทุกครัวเรือนทั่วประเทศ จำนวน 12 ล้าน ครัวเรือน ถ้าทุกคร้วเรือนประหยัดได้ครัวเรือละ 50 บาท ต่อวัน จะคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งปี กว่า 2 แสนล้านบาท ที่เราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน การลดค่าใช้จ่ายก็เปรียบเสมือนการเพิ่มรายได้ ที่หากเราช่วยกันเราก็จะช่วยกันได้ในทุกวิกฤติ ขอให้ทุกคนเป็นผู้มีพลัง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และผ่านพ้นภัยไปด้วยกัน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ององค์กรสตรี เรามีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ มากกว่า 300 องค์กร เราเข้าใจและตระหนักถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ไม่ใช้เฉพาะของประเทศเรา แต่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่สิ่งที่สำคัญ คือ รัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงระยะเวลา 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของรัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย โดยจากวิกฤตดังกล่าวนี้ ก็ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ พวกเราประชาชน ต้องร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งขณะนี้ก็เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้ว เราก็รับทราบว่าพี่น้องประชาชนต้องเดือนร้อน ขาดรายได้ ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดชุดถุงยังชีพ เป็นน้ำใจให้รู้ว่า พวกเราห่วงใย กับพี่น้องทุกท่าน

นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า ขอขอบคุณ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทีมงาน ที่ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ ตามโครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปัน” ณ บ้านท่าตลาดตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ โดยอำเภอสามพรานจะได้ดำเนินการสานต่อ โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปัน และส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกครัวเรือนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และนำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ได้รับมอบ ไปปลูกเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักปลอดภัย และลดรายจ่ายของครัวเรือน อย่างยั่งยืน