สั่งคุมเข้มห้ามรถบรรทุกเข้าเขตพระนคร

Must Read

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยยกเว้น การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่2)

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับลงวันที่ 28 เม.ย.2563 นั้น เพื่อให้การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4(38 ) แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562

และมาตรา 139(1) แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 ก.ย.2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

 

Latest News

แม็คโคร ขนทัพสินค้ากว่า 1,000 รายการ ลดราคา สูงสุด 50 % รับตรุษจีน

เป็นกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤติค่าครองชีพสูง “แม็คโคร” จับมือพันธมิตร ขนทัพสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค มากกว่า 1,000  รายการ ลดราคาสูงสุด 50%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง