Quick Win 100 วัน สสจ. 77 จังหวัด ขับเคลื่อนสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

สธ. มอบนโยบาย สสจ. 77 จังหวัด ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมาย Quick Win 100 วัน เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ13 นโยบาย ที่ยึดหลักแก้ปัญหา วางรากฐาน และสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนโยบายสำคัญ ปี 2567 คือ “ยกระดับ 30 บาท เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” มุ่งเน้น 13 ประเด็น รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทางด้านสาธารณสุข ตั้งเป้าหมาย Quick Win 100 วัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเชิงประจักษ์ และเป็นประโยชน์กับประชาชน

“ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคการปกครอง ภาคการศึกษา ภาคแรงงาน ภาคการท่องเที่ยว ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ทั้งการลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ที่อาศัยหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบาย Quick Win เร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ส่งเสริมการมีบุตร Healthy City MODELS นักท่องเที่ยวปลอดภัย สุขภาพจิต ยาเสพติด ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระดับจังหวัด”

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้
กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพให้กับประชาชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้ง 13 ประเด็นให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะประเด็นที่ 11 ส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นเจ้าภาพร่วมในประเด็นการแพทย์ปฐมภูมิสถานชีวาภิบาล เศรษฐกิจสุขภาพ และนักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยวางแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามกลไกการขับเคลื่อนสาธารณสุขในพื้นที่ บูรณาการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชน ส่วนกลาง สู่การปฏิบัติเพี่อส่งมอบบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายของกรมอนามัย เช่น Healthy City Models การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย วาระแห่งชาติ : ส่งเสริมการมีบุตร
และ อำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมอนามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 350 คน ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างประสบความสำเร็จต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *