เลขาธิการศอ.บต.ให้กำลังใจ “ทุกคนจะไม่เผชิญศึกเพียงลำพัง” ในพิธีส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ แก้ปัญหา COVID-19

อุปนายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (เขตภาคใต้) ผู้แทนจากสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วม

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล อสม. ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่พยายามสนับสนุนให้กับทีมแพทย์ พยาบาล โดยเฉพาะในวันนี้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  และสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ได้ช่วยจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการแก้ปัญหา COVID-19 โดยในระยะต่อเนื่อง ครัวเคลื่อนที่ กำลังดำเนินการไปยังพื้นที่ ที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอบคุณทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามประจำมัสยิด สิ่งที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศ ในการงดละหมาดวันศุกร์ งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ เท่ากับว่าทุกคนได้ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัว ช่วยหมอ พยาบาล รวมถึงได้ช่วยประเทศชาติอีกด้วย
นายแพทย์ อดุลย์ เร็งมา กล่าวถึงการเข้ามาให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณืทางการแพทย์ในครั้งนี้ว่า จากวิกฤติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในฐานะที่เป็นมือบน จึงได้ระดมทุนของสมาชิก รวมถึงประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่า พื้นที่แห่งนี้ มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจ ในเวลานี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือส่วนหน้า อย่างทีมแพทย์ พยาบาล เราจะผ่านโรคนี้ไปได้ ทุกคนต้องร่วมมือกัน

นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับทางคณะแพทย์ พยาบาล ในวันนี้ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลต้องรับมือกับผู้ป่วยค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยแล้วจะมีคนไข้เข้ามาทุกวัน ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางคณะแพทย์ พยาบาล ทุกคนพร้อมจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ สู้ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมด้วยโดยการปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนของผู้ป่วย และให้พื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันนี้ ประกอบด้วย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น FFP 2 จำนวน 1,500 ชิ้น เจลล้างมือ 150,000 มิลลิลิตร เครื่องวัดไข้ จำนวน 15 เครื่อง และถุงมือยางการแพทย์ จำนวน 4,500 คู่ และเพื่อใช้ในการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จะประสาน ขอรับการสนับสนุนเป็นการเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การรับบริจาค ประชาชนทั่วไป องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ศอ.บต. โทร.สายด่วน 1880 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 073-20388 ตลอด 24 ชั่วโมง