LINE Insights ทีมวิจัยและเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้ LINE ประเทศไทย เปิดเผยผลวิจัยตลาดผู้ชมซีรี่ส์วาย ภายใต้หัวข้อ Y Economy มุ่งเจาะลึกกระแสซีรีส์วาย