กนอ. จับมือ พพ. และสถาบันการเงิน พร้อมรับเทรนด์โลกใหม่ “พลังงานสะอาด-ลดก๊าซเรือนกระจก”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน รวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนทางการเงิน (Financial support) ร่วมกับ สถาบันการเงิน 5 แห่ง ตั้งเป้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม