ตร.เปิดปฏิบัติการ“Operation shell game” จับ Call Center บัญชีม้าความเสียหายกว่า3พันลบ.

Must Read

ตำรวจประสานปปง.-กสทช.รวบผู้ต้องหาบัญชีม้า 11 บัญชีม้าอ้างเป็น FBI ตุ๋นเหยื่อสูญ กว่า 3 พันล้าน

ช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา บช.สอท.ร่วมกับ สํานักงาน ปปง., สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศ ไทย โดยหน่วยงาน US Secret Service , สํานักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ประสานความ ร่วมมือทําการสืบสวนกรณีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวอินเดียร่วมกับชาวไทยหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะแก็งค์ Call Center วิธีการหลอกเหยื่อว่าเป็นเจ้าหน้ารัฐ ตราจพบว่าผู้เสียหายเกี่ยวพันกับยาเสพติด ให้เหยื่อโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบ

โดยคนร้ายเตรียมบัญชีม้าไว้เมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายก็ตัดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุ จากข้อมูลพบว่าชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อ มากกว่า 356 ราย บางรายถูกหลอกสูญเงินกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ(ประมาณ 17 ล้านบาท) โดยคนร้ายทํางานร่วมกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน มีการยักย้าย ถ่ายเทปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวง ทีมสืบสวนจึงได้แฝงตัวเข้าในองค์กรเพื่อสืบสวนติดตามจับกุมเครือข่ายผู้ร่วม ขบวนการทั้งหมด และจากใช้เทคนิคการสืบสวนชั้นสูงรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบ เส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการอย่างเป็นระบบ

จนกระทั่งทราบว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าว มีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 3,000 ล้านบาท และกลุ่มคนร้ายนําเงินไปลงทุนหมุนเวียนในระบบธุรกิจเป็นจํานวนมาก เช่น บัญชีธนาคารนิติบุคคล ,กิจการร้านอาหาร และสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นแหล่งฟอกเงิน โดยพบว่าบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวงเหยื่อเป็นบัญชี ของชาวอินเดียและยังมีบัญชี(ม้า)ที่เปิดโดยคนไทยกว่า100บัญชี ซึ่งเมื่อนําบัญชีดังกล่าวไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลระบบรับแจ้ง ความออนไลน์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (www.thaipoliceonline.com) พบว่า มีความเชื่อมโยง case id ถึง 41 เรื่อง เจ้าหน้าที่ชุดสบืสวนจงึได้ลงพื้นที่เฝ้าสะกดรอยกลุ่มคนร้ายจนกระทั่งทราบยืนยันตัวจึงได้รวบรวมพยานหลกัฐานขออนุมัติศาลอาญา ออกหมายจับผู้ต้องหาจํานวน36 หมายและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายค้นจํานวน 9 หมาย จึงได้ประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการ “Operation shell game”

ล่าสุดสำนักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบนโยบาย ให้พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร.ผบ.ตร.,กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.ประสานงานกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม(MDES) และชุดประสานงานสํานักงาน กสทช.ร่วมกับ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย นายกมลสิทธิ์ วงศ์บัตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ, ร่วมกับ สํานักงาน U.S. SecretServiceของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนําโดยนายเอียนโคโนพิค(Mr.IanKonopik)เจ้าหน้าที่พิเศษ/ ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานและคุณจงจิตจันทน์ประภาวุฒิ เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย9เป้าหมายทั่วประเทศ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ(บัญชีม้า)จับกุม

1.นายเทวนัชูนันดากิชอร์โจชิอายุ42ปีสัญชาติอินเดียตามหมายจับศาลอาญาที่784/66ลง20มี.ค.66 2.น.ส.ดรัณย์นภทั ธ์ (สงวนนามสกลุ ) อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 779/2566 ลง 20มี.ค.66 3.น.ส.ปรีญาพร(สงวนนามสกุล)อายุ27ปีตามหมายจับศาลอาญาที่778/2566ลง20 มีค.66 4.นายอวตาร์ ซิงห์ อายุ 36 ปี สัญชาติอินเดีย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 785/2566 ลง 20 มีค.66 5.นายโยเกซกุมารอายุ34ปีสัญชาติอินเดียตามหมายจับศาลอาญาที่777/2566ลง20 มีค.66 6.Mr Krunalkumar kaushibhai topiwala อายุ 40 ปี สัญชาติอินเดีย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 786 /2566 ลง 20 มี.ค.66 7.นางอารียาภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 776/2566 ลง 20มี.ค.66 8.นางทศั นีย์ (สงวนนามสกลุ ) อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 783/2566 ลง 20มี.ค.66 9.น.ส.ญาดา (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 757/2566 ลง 20 มี.ค.66 10.น.ส.สาคนนิ ท์ (สงวนนามสกลุ ) อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 774/2566 ลง 20 มีค.66 11.น.ส.สุกัญญา(สงวนนามสกุล)อายุ24ปีตามหมายจับศาลอาญาที่769/2566ลง20 มีค.66 12.นายนันทวัฒน์ (สงวนนามสกลุ ) อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 760/2566 ลง 20 มีค.66

ในความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยทจุริตหรือโดย หลอกลวง,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนาเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน,สมคบกันโดยการ ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการ สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือ อีก 26 ราย อยู่ระหว่างติดตามจับกุมมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ทั้งนี้ กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ยังคงมุ่งเน้นที่จะสนองนโยบายของ รัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายดําเนินการเชิงรุกปราบปรามจับกุมผู้กระทําความผิดอย่างจริงจงัและ ต่อเนื่อง มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และการอํานวยความยุติธรรม เพื่อบําบัดทุกข์และ บํารุงสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญ ตามวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ว่า“เป็นตํารวจมืออาชีพ ทํางานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน” ทั้งหากประชาชนท่านใดพบเบาะแสในการกระทําความผิด กรุณาแจ้งมายัง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เลขที่ 904 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (รัชกาลที่ 10) ตําบล บ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ www.thaipoliceonline.com

Latest News

อย่างเอา!! “เอ้ Botcash” รีมิกซ์เพลงจากเสียงร้องว่าที่นายกฯ “พิธา” ในสไตล์ EDM

กลายเป็นคลิปยอดฮิตในโลกโซเชี่ยล สืบเนื่องจากที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไปออกรายการ 'คุยนอกจอ' ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้จัดรายการข่าวคนดัง ช่วงหนึ่งได้นำกีตาร์ออกมาเล่นและร้องเพลง “ลมหายใจ” ของบอย โกสิยพงษ์ หลังจากนั้นก็กลายเป็นกระแสมียอดผู้ชมทะลุล้าน ต่อมา 'เอ้ BOTCASH' ศิลปินนักแต่งเพลงแนว EDM...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง